Ansökan

Inlämnas senast 10 april 2016

Det ansökningsformulär som ligger här på www.stiftelsenskapa.se ska användas. Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för både SKAPA Utvecklingspris och SKAPA Framtidens Innovatör. Obligatoriska fält märker du när du går till ”Nästa sida” eller ”Slutför ansökan”, har du missat något blir fältet rödfärgat.

Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till Almi Företagspartner i ditt län.

Urvalsprocess i två steg

Först väljer en regional jury som sätts samman av de regionala Almi-bolagen, i samarbete med lokal uppfinnarföreningar anslutna till Svenska Uppfinnareföreningen en kandidat, till vardera SKAPA Utvecklingsspris och SKAPA Framtidens Innovatör, från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Först prövas ansökan mot kriterierna för SKAPA Utvecklingspris och därefter SKAPA Framtidens Innovatör.

I nästa steg tar den nationella juryn fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster. Även här prövas ansökan först mot kriterierna för SKAPA Utvecklingspris och därefter mot kriterierna för SKAPA Framtidens Innovatör.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.

Juryns beslut kan inte överklagas.

Vilka kan tävla och på vilka grunder?

Ansökan ska göras av idégivaren. Man kan således inte söka på någon annans idé.

Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 2014 och ska finnas på marknaden senast 2017. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Innovationen ska lösa ett problem och ska rent tekniskt fungera och ge det avsedda resultatet.

Ansökningar som inte kan bedömas kommer inte att beaktas.

Ansökningsformuläret

Innehållet i ansökan ligger till grund för bedömningar, inte hänvisningar till annat.

Insända handlingar behandlas konfidentiellt. Endast en (1) idé eller uppfinning får lämnas in per ansökan.

Stiftelsen SKAPA förbehåller sig rätten att publicera en kort beskrivning av idén samt namn och adress på sökande efter 1 augusti 2016 eller eventuellt något tidigare i samband med regional prisutdelning.

Fyll i ansökan

Om du inte kan fylla i allt på en gång går det bra att spara genom att trycka på knappen ”Spara och fortsätt senare”. Du kan då använda den länk du får och fortsätta senare.

Vill du skicka in bilagor? 

Du får högst bifoga 12 A4 sidor totalt, ev. kopia på patentansökan räknas inte in. Bilagorna som ska vara i PDF-format laddas upp i ansökan. Bara en bilaga per fråga. Totala storleken på bilagor får inte överskrida 20MB.

Komplettering av ansökan kan inte göras när den skickats in.

Utskrift

Om du vill skriva ut din ansökan så gör det när du får upp svarsmeddelandet efter det du skickat in din ansökan. Du kan då välja mellan de två symbolerna, för en Word-fil eller en pdf-fil och skriva ut eller spara.