Ansökan för SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer 2024

Ansökan är nu stängd för ansökningar 2024.

Det går att nominera någon annan till SKAPA-priset men man kan också liksom tidigare söka själv. I slutet av ansökan bör man bifoga bilagor som förtydligar ansökan och lägga in en länk till en pitch som underlättar bedömningen av idén.

SKAPA-priset är på 500 000 som kan delas på flera personer. Normalt får den nationella SKAPA-vinnaren 500 000 kr.

Dessutom får alla länsvinnare av SKAPA-priset 10 000 och lokala prispengar kan tillkomma.

SKAPA-talang för unga innovatörer är på 250 000 kr som kan delas på högst tre vinnare.  Normalt 150 000:-, 75 000:- och 25 000:-.

I år får länsvinnare av SKAPA-talang för unga innovatörer bara diplom men inga pengar men lokala prispengar kan tillkomma.

Det ansökningsformulär som ligger här på webbsidan ska användas. Läs noga igenom dessa anvisningar innan du börjar fylla i formuläret.

Formuläret gäller för både SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer. Obligatoriska fält märker du när du går till ”Nästa steg” eller ”Slutför ansökan”, har du missat något blir fältet rödfärgat. Vill du se en tom ansökan hittar du den här.

Ansökan skickas av Stiftelsen SKAPA vidare till SKAPAs länsjury i ditt län.

Urvalsprocess i två steg
Först väljer en länsjury, som sätts samman av den länsjuryansvariga i länet, en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Länsjuryn består av personer från regionala organisationer såsom länsstyrelser, Almi-Företagspartner, Science Parks, lokala uppfinnarföreningar och andra organisationer som arbetar med innovationer/uppfinningar i länet.

Ansökan prövas först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot kriterierna för SKAPA-talang för unga innovatörer.

I nästa steg tar den nationella juryn, som utgörs av styrelsen för Stiftelsen SKAPA, fram den eller de finalister som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i landet gällande kreativt nyskapande av produkter och tjänster. Även här prövas ansökan först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot kriterierna för SKAPA-talang för unga innovatörer. Den nationella juryns beslut förbereds av en beredningsgrupp.

Den nationella juryn omprövar aldrig de regionala besluten.

Juryns beslut kan inte överklagas
.
Vilka kan tävla och på vilka grunder?
Den som söker eller blir nominerad ska var den vars idé ska bedömas. Man kan alltså inte söka på någon annans idé utan det är sökandens bidrag som ska bedömas.

Om du har kommit på idén tillsammans med någon annan person kan den personen anges som medsökande men den personen måste har varit delaktig i framtagandet av idén och det ska du intyga i ansökan. Det är sökanden som är kontaktperson och blir mottagare av ev. vinst mm,

Priset delas ut till den person, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer/uppfinningar, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 2022 och ska finnas på marknaden senast 2025. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är hur komplicerad idén är, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan. En bedömning görs också efter hur väl idén förhåller sig till FNs hållbarhetsmål.

Innovationen/uppfinningen ska lösa ett problem och ska rent tekniskt fungera och ge det avsedda resultatet.

Ev. vinst betalas ut till det företag där idén har utvecklats, ska vidareutvecklas , tillverkas, marknadsföras eller försäljas och som ska anges av sökanden i ansökan. Angivet företag blir mottagare av vinnarens pengar men det är ett individuellt pris (stipendium) till den person som har gjort den mest förtjänstfulla insatsen.
Priset ses av Stiftelsen SKAPA som ett stipendium dvs skattefritt utan krav på motprestation.
Den som söker eller nomineras behöver inte äga företaget.

Ansökningar som inte kan bedömas kommer inte att beaktas.
Sökanden eller företaget som ev. vinst ska betalas ut till får inte ha fått mer än s.k. ”Försumbart stöd” av offentliga medel dvs högst 200 000 Euro totalt under de senaste tre åren dvs 2022, 2023 och 2024.

Ansökningsformuläret
Innehållet i ansökan med bilagor ligger till grund för bedömningar, inte hänvisningar till annat.

Insända handlingar behandlas konfidentiellt. Endast en (1) idé eller innovation/uppfinning får lämnas in per ansökan.

Stiftelsen SKAPA förbehåller sig rätten att publicera en kort beskrivning av idén samt namn och adress på sökande efter 1 augusti 2024 eller eventuellt något tidigare i samband med regional prisutdelning.

Fyll i ansökan
Om du inte kan fylla i allt på en gång går det bra att spara genom att trycka på knappen ”Spara formulär”. Du kan då använda den länk du får och fortsätta senare.

Vill du skicka in en pitch?  Skicka en länk.
En pitch kan underlätta förståelsen av din idé som komplettering till din ansökan. Tänk därför särskilt på att betona vilket problem din idé löser och framför allt hur du löst problemet.

En pitch är en kort presentation av din produkt eller tjänst med syfte att övertyga mottagaren om någonting. Den används ofta av personer som snabbt vill informera potentiella kunder, investerare, partners och team-medlemmar om sitt företag eller erbjudande.

Du ska ange en länk till en videofilm (tagen t.ex. med din smartphone), på max 60 sekunder, och endast en person får synas i videon. Endast länk från Youtube eller Vimeo är tillåtet. Musik och animationer får inte adderas till videon (dvs exempelvis ingen Powerpoint) och det är inte heller tillåtet att redigera/klippa filmen, den ska vara inspelad i ett svep.  Använd gärna din produkt/prototyp/skiss eller annan rekvisita, men tänk på att inte låta dem stjäla uppmärksamheten från dig och skapa ett rörigt intryck.

Vill du inte att din video ska vara sökbar på Youtube så behöver du göra den olistad. Det innebär att endast de personer som har länken till videon kan se videon.

Instruktioner om hur du gör din video olistad på Youtube hittar du här

Vill du skicka in bilagor?
Du får högst bifoga 12 A4 sidor totalt, ev. kopia på patentansökan räknas inte in. Bilagorna som ska vara i PDF-format laddas upp i slutet av ansökan. Bilagorna får tillsammans inte överskrida 16 MB.

Komplettering av ansökan kan inte göras när den slutförts.

Bekräftelse
Du får på skärmen upp en kopia av det du skickat in.

Du får dessutom ett mejl med en bekräftelse på din ansökan där det framgår vad du fyllt i samt vilka bilagor du skickat in. Om du inte får något mejl ska du höra av dig till SKAPAs projektledare Bo Hallgren, eller 070-665 04 83.